ČESKÁ NÁRODNÍ SKUPINA
MEZINÁRODNÍ FEDERACE HUDEBNÍHO PRŮMYSLU, z. s.

Česká republika

Česká republika finančně podporuje nejrůznější kulturní projekty. Zde je přehled základních možností podpory hudebních projektů (vydávání zvukových, zvukově obrazových záznamů atd.):

1) Ministerstvo kultury České republikyvýběrové dotační řízení (Hudební umění – oblast alternativní hudby)

– Vyhlášení výběrového dotačního řízení bývá v průběhu srpna daného roku.

– Uzávěrka podávání žádostí je pak na konci září / začátku října.

– Tematickým okruhem pro vydávání zvukových a zvukově obrazových záznamů je bod 7 ,,Nahrávání, výroba, rozmnožování, sdělování zvukových a zvukově-obrazových záznamů s českou dramaturgicky objevnou, uměleckou a výrazně nekomerční hudbou“ ( – na podporu zhotovování, rozmnožování nebo digitální distribuci zvukových nebo zvukově obrazových záznamů).

– O dotaci mohou žádat právnické, ale i fyzické osoby. Pro podmínky, co musí jednotlivé osoby splňovat viz aktuální dokument ,,Vyhlášení – alternativní hudba“.

– Žádost musí být podána elektronicky i písemně. Pro veškeré náležitosti, které musí žádost obsahovat viz aktuální dokumenty ,,Vyhlášení – alternativní hudba“, ,,Žádost – alternativní hudba“ a ,,Rozpočet – alternativní hudba“.

– Žadatel může předložit maximálně tři žádosti (tři projekty).

– Výběrové dotační řízení je určeno na částečnou úhradu nákladů.

– Státní dotace nejsou určeny pro ziskové projekty (statní dotace jsou určeny na úhradu ztrátových nákladů projektu, nelze je užít za účelem dosažení zisku).

– Obchodní společnosti mohou žádat maximálně o 50% nákladů na daný projekt (maximální však do výše vykázané ztráty). Aktuální verze dokumentu ,,Vyhlášení – alternativní hudba“ k tomuto ještě stanoví: ,,Při stanovení výše dotací se vychází z kalkulovaných (plánovaných) nákladů. Dojde-li k úspoře finančních prostředků, má se za to, že došlo k úspoře prostředků státního rozpočtu. … Pokud bude realizací dotovaného projektu dosaženo faktického zisku, bude tento příjmem státního rozpočtu, a to až do výše poskytnuté dotace, a musí být tudíž příjemcem vrácen do státního rozpočtu.“

 – Projekty, na které se žádá o finanční podporu, musí vykazovat příjmy z realizace.

 – Aktuální verze dokumentu ,,Vyhlášení – alternativní hudba“ také stanoví, co nelze z dotace hradit. Pro projekty, které žádaly v roce 2012 o podporu pro rok 2013 to byly tyto výdaje: ,,… výdaje na mzdy, pohoštění, dary, pohonné hmoty (vyjma pohonných hmot hrazených v rámci cestovních náhrad), náklady na vyškolení personálu nebo zpracování projektu, investiční náklady, účetní a právní služby a náklady související s udílením věcných či finančních ocenění. Výdaje spojené se zahraničními cestami lze hradit jen v případě, že jsou přímou součástí projektu. Veškeré nepřímé provozní náklady (např. nájem kanceláří, elektrická energie, telefony, faxy, poštovné) lze hradit z dotace, pokud prokazatelně souvisejí s realizací projektu, maximálně však do výše 10% dotace; a to výhradně na základě doporučení komise pro výběrové dotační řízení.“

– Projekty se musí realizovat a profinancovat do konce příslušného roku (pro který je o finanční podporu žádáno).

– Na dotaci není právní nárok. Ministerstvo kultury nemusí zdůvodnit rozhodnutí o nepřidělení či snížení požadované dotace.

Ve výběrovém dotačním řízení je také část Hudební umění – oblast klasické hudby, v níž je také možno žádat o finanční podporu. 

Související odkazy:

Hlavní stránka MK ČR: http://www.mkcr.cz

Granty a dotace: https://www.mkcr.cz/vyberova-dotacni-rizeni-podminky-vyhlaseni-vysledky-1885.html

2) Státní fond kultury České republikyúčelové dotace

– Přihlásit se může ,,jakýkoliv projekt“.

– Nejsou preferovány konkrétní hudební žánry, je možné žádat o udělení účelové dotace i pro vydávání zvukových nosičů s mluveným slovem.

– Vše ve výsledku závisí na posouzení Radou fondu.

– Žádosti o poskytnutí prostředků Fondu na podporu kulturních projektů se mohou podávat průběžně během celého roku.

– Rada fondu se schází pravidelně jednou za měsíc.

– O podané žádosti rozhodne do 90 dnů (3 měsíců), pak vyzve žadatele k účasti na tzv. slyšení (to trvá cca 5-10 minut) – zde by měl žadatel představit projekt, sdělit novinky v projektu (které se udály během té lhůty 90 dnů) a zodpovědět dotazy členů Rady fondu.

– Rada fondu pak rozhodne o podpoře (o udělení účelové dotace).

– Poté je v termínu 30 dnů sepsána se žadatelem smlouva.

 – Vydávání zvukových nosičů (i v případě mluveného slova) by nejspíš mělo spadat do bodu a) – podpora vzniku, realizace a uvádění umělecky hodnotných děl.

– Musí se však jednat o českou kulturu a české autory!

Formy podpory jsou: účelová dotace, půjčka, návratná finanční výpomoc – žádá se však většinou o účelovou.

Výše požadované částky může být (dle Informací pro žadatele k předkládání projektů Státnímu fondu kultury) max. do 2/3 celkových nákladů (max. do 60 %).

– Při podávání žádosti musí být zaplacen tzv. žadatelský poplatek (min. http://www.ifpi.cz/ceska-republika/ http://www.ifpi.cz/ceska-republika/2.000,- Kč, max. 10.000,- Kč, jinak 1 % z částky, kterou žadatel požaduje) – poplatek slouží na úhradu nákladů spojených s posouzením žádosti (Rada fondu si může zadat – v souvislosti s posouzením projektu – i vypracování odborného posudku). Není nutné žádat ještě u nějakého jiného veřejného zdroje o podporu. Žadatel však musí doložit, že zbylou částku pokryje buď ze svých zdrojů či z dalších podpor apod.

Žádost na podporu projektu se nemusí týkat (jako je tomu u výběrového dotačního řízení MK ČR) pouze ,,ztrátových projektů“. Fond podporuje i projekty ziskové !

– Pokud je projekt kvalitní, tak bývá podpořen. Ne však plnou částkou odpovídající 60 % nákladů projektu.

– Pokud je přeci jen vydáno negativní rozhodnutí, tak proti němu není možné odvolání (protože celý proces posuzování žádostí atd. není správním řízením).

Související odkazy:
Hlavní stránka Fondu: https://www.mkcr.cz/statni-fond-kultury-cr-42.html

Aktuality (+ kontakty):

https://www.mkcr.cz/informace-pro-zadatele-o-dotaci-pozastaveni-prijmu-zadosti-na-rok-2019-553.html

https://www.mkcr.cz/kontakty-566.html

Legislativní aj. předpisy: https://www.mkcr.cz/legislativni-aj-predpisy-561.html

Podpořené projekty: https://www.mkcr.cz/podporene-projekty-564.html

Formuláře (žádost; vyúčtování dotace): https://www.mkcr.cz/formulare-565.html

Výroční zprávy a rozpočty: https://www.mkcr.cz/vyrocni-zpravy-a-rozpocty-568.html

iTunes Deezer Musicjet Supraphonline Spotify Clickmusic Google Play Music Youtube Pro Music